13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

16 GIMNAZJUM PRZY XIII LO W SZCZECINIE

Klasy gimnazjalne przy XIII Liceum Ogólnokształcącym powołaliśmy pierwszy raz w roku 1999, po wprowadzeniu reformy oświaty. Miały one charakter podobny do prowadzonych przez nas wcześniej tzw. klas wstępnych (VII i VIII szkoły podstawowej). Tworzyliśmy je z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych, ale przede wszystkim pracowitych i ambitnych, aby w przyjaznej atmosferze, w kontakcie z rówieśnikami o zbliżonych możliwościach i pozytywnym podejściu do pracy, mogli maksymalnie rozwinąć swoje zainteresowania i zrealizować stawiane sobie cele. Klasy te objęte są merytoryczną opieką XIII LO i Towarzystwa Szkół Twórczych oraz patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku tworzyliśmy dwa rodzaje klas: matematyczne i tzw. ogólne. Rekrutacja uczniów do klas "ogólnych" odbywa się na podstawie konkursu świadectw oraz sprawdzianu wiedzy ogólnej, a do klas matematycznych przeprowadzamy pisemny sprawdzian uzdolnień uczniów w kierunku tego przedmiotu. Naszym podstawowym założeniem jest stworzenie zespołów klasowych mobilizujących do pomysłowości i inicjatywy, których życie będzie bogate zarówno w treści poznawcze, jak i wychowawcze. Chcemy, aby uczniowie spotkali się z atmosferą wzajemnego zrozumienia, życzliwości i tolerancji, a jednocześnie szczególnego uznania dla jednostek pracowitych, twórczych i wysoce moralnych. Poprzez wypracowany stały, przyjazny, ale stanowczy system wymagań, pragniemy wpajać uczniom zasady dobrego wychowania - ładu, porządku, punktualności i odpowiedzialności za siebie i innych. Zgodnie z ustaleniami organizacyjno - programowymi dla klas gimnazjalnych TST, obowiązujący w nich program nauczania, przewidziany przez Ministerstwo Edukacji, został rozszerzony między innymi o:

zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i nadobowiązkowo rosyjskiego (uczniowie w wyniku testów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na początku każdego semestru, zostają podzieleni na grupy pod względem stopnia zaawansowania),
zajęcia pozalekcyjne, stymulujące rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów (liczne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe i artystyczne),
indywidualizację toku kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych (po pierwszym semestrze nauki najzdolniejsi uczniowie mogą, na wniosek nauczyciela, realizować indywidualny program lub tok nauki),

ponadto:

działalność społecznikowską wychowanków, nauczycieli i rodziców na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
noszenie jednolitych strojów szkolnych integrujących społeczność uczniowską.

Dyrektor XIII LO Cezary Urban